بیمه دام و طیور
آشنایی با بیمه و بیماری های دام و طیور 
واکسن زنده آنتراکس(شاربن)

ترکیب و توضیح:
اسپور باکتری باسیلوس آنتراسیس (سویه FZ ۳۴) :ساپونین و مرتیولات
این واکسن حاوی اسپور باکتری باسیلوس آتراسیس بوده و از نظر خلوص، بی ضرر و ایمنی زایی مطابق با حداقل معیارهای توصیه شده توسط WHO برای واکسن زنده آنتراکس می باشد.
▪ موارد مصرف:
جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری آنتراکس در گاو، گاومیش، گوسفند، بز و دیگر حیوانات حساس به شاربن.
▪ دز و نحوه مصرف:
تزریق زیر جلدی ۲ میلی لیتر واکسن در حیوانات بزرگ و ۵/۰ میلی لیتر در گوسفند و بز در پشت ناحیه کتف، این حیوانات را تقریبا به مدت یک سال در برابر بیماری مصون می سازد. واکسیناسیون سالیانه حیواناتی که بالاتر از ۳ ماه عمر دارند توصیه می شود. در مناطقی که درصد بروز بیماری بالاست، دوبار واکسیناسیون در سال توصیه می شود.

موارد مصرف:
حیوانات آبستن نباید در ماه آخر آبستنی واکسن زده شوند.
▪ اثرات جانبی:
اغلب برجستگی کوچکی در محل تزریق ظاهر شده اما بتدریج ناپدید می گردد.
▪ شرایط نگهداری: در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداشته شود.

واکسن شاربن علامتی:
▪ ترکیب و توضیح:
کشت کامل و فرمالیزه شده Clostridium chauvoei جذب شده در هیدروکسید آلومینیوم. واکسن شاربن علامتی مطابق با فرمولهای استاندارد ساخته شده است. این واکسن به منظور تعیین بی ضرری، سترون بودن و ایمنی زایی مطابق با دستورالعملهای British Pharmacopoeia روی گوسفند و خوکچه هندی مورد آزمایش قرار گرفته است.
▪ موارد مصرف:
جهت ایمن سازی فعال علیه شاربن علامتی در نشخوار کنندگان کوچک و بزرگ.
▪ دز و نحوه مصرف:
دو تزریق زیر جلدی (۲ میلی لیتر برای گوساله و گوسفند و ۳ میلی لیتر برای گاو) به فاصله ۲ هفته مصونیتی به مدت تقریبی ۱۰ الی ۱۲ ماه در این دامها به وجود می آورد.
▪ موارد منع مصرف:
در دو هفته آخر آبستنی استفاده نشود
▪ اثرات جانبی:
اغلب ندول کوچکی در محل تزریق ظاهر شده اما بتدریج ناپدید می گردد.
▪ شرایط نگهداری:
در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداشته شود.

واکسن تب برفکی

(FMD Vaccine)

واکسن کشته چند ظرفیتی(o,A87IR,A05IR,Asia1)

شیشه حاوی 250 میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: 8-4 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی

مقدار تزریق:

گوسفند و بز : 1 میلی لیتر

گاو تا 400 کیلو: 5/2 میلی لیتر

گاو بیش از 400 کیلو: 5 میلی لیتر

واکسن آنترو توکسمی

واکسن کشته چند تایی

شیشه حاوی 250 میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: 8-4 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی

مقدار تزریق:

گوسفند: 3 میلی لیتر

بره : 2 میلی لیتر

واکسن آبله گوسفندی

شیشه حاوی 100 میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: 8- 4 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی

مقدار تزریق:

گوسفند : 5/0 میلی لیتر

واکسن آبله بزی

شیشه حاوی 100 میلی لیتر واکسن می باشدشرایط نگهداری: 8-4 درجه سانتیگرادتزریق بصورت زیر جلدی

مقدار تزریق: بز : 5/0 میلی لیترواکسن هاریبیماری مشترک انسان و دام واکسن کشتهشیشه حاوی 10 میلی لیتر واکسن می باشدشرایط نگهداری: 8-2 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت : عضلانی- زیر جلدیمقدار تزریق: سگ 1 میلی لیتر

واکسن کشته آگالاکسی:
▪ ترکیب و توضیح:
ـ مایکوپلاسماآگالاکسی ۲×۱۰۹
ـ فرمالدئید ۳/۰ %
ـ سرم نرمال و استریل اسب ۱۰ %
ـ ساپونین ۱/۰ %
این واکسن طبق استانداردهای بین المللی از مایکوپلاسمای کشته شده در فرمالدئید تهیه و از نظر کیفی کنترل شده است.
▪ موارد مصرف:
جهت ایمن سازی فعال علیه بیماری آگالاکسی مسری در گوسفند و بز
▪ دز و نحوه مصرف:
دو تزریق زیر جلدی و هر تزریق به مقدار ۱ میلی لیتر با فاصله زمانی ۲ هفته، گوسفند و بز را برای مدت تقریبا ۶ ماه ایمن می سازد. برای کسب بهترین نتایج، حیوانات باید از ۳ ماهگی به بعد سالی دو بار واکسینه شوند. واکسیناسیون میشهای آبستن ۲ ماه پیش از بره زایی توصیه می شود.
▪ موارد منع مصرف:
ندارد
▪ اثرات جانبی:
در موارد نادر دیده شده است که این واکسن به دلیل داشتن سرم نرمال اسب تولید شوکهای آنافیلاکتیک در حیوانات حساس کرده است. در صورت بروز چنین عوارضی تجویز آدرنالین توصیه می شود.
▪ شرایط نگهداری:
در دمای +۴ الی +۸ درجه سانتی گراد و دور از نور مستقیم خورشید نگهداشته شود.

واکسن FD.REV1

(تب مالت)

بیماری مشترک انسان و دام

شیشه حاوی 100 میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: 4 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی در ناحیه گردن یا پشت کتف

واکسن واکنش موضعی ندارد.

مقدار تزریق: بره و بزغاله(از 4 ماه به بالا): 1 میلی لیتر

در هنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ تهیه سوسپانسیون و خارج کردن هوای مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت نپاشد. در صورت وقوع فوراً با مایع ضد عفونی کننده با آب و صابون شسته شود.

واکسن RD.REV1

(تب مالت)

بیماری مشترک انسان و دام

شیشه حاوی 100 میلی لیتر واکسن می باشد

شرایط نگهداری: 4 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی در ناحیه گردن یا پشت کتف

مقدار تزریق: گوسفند و بز: نیم میلی لیتر

در هنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ تهیه سوسپانسیون و خارج کردن هوای مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت نپاشد. در صورت وقوع فوراً با مایع ضد عفونی کننده با آب و صابون شسته شود.

آنتی ژن توبرکولین

جهت تشخیص بیماری سل

بیماری مشترک انسان و دام

شیشه حاوی 5 میلی لیتر آنتی ژن می باشد

شرایط نگهداری: 8-2 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت بین جلدی در ناحیه گردن

مقدار تزریق: گاو : 1/0 میلی لیتر

بعد از 72-48 ساعت قرائت شده و طبق نظر کارشناس اظهار نظر می شود.

تامپون تب برفکی

جهت نمونه برداری از دامهای مشکوک به تب برفکی مقداری از مخاطات دام مشکوک به بیماری تب برفکی جهت انتقال به آزمایشگاه به داخل شیشه منتقل می شود.

واکسن RB51

(تب مالت)

بیماری مشترک انسان و دام

شیشه حاوی 10 میلی لیتر واکسن می باشد.

شرایط نگهداری: 8-2 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت زیر جلدی در ناحیه گردن یا پشت کتف

مقدار تزریق: گوساله : 2میلی لیتر

در هنگام کشیدن واکسن بداخل سرنگ تهیه سوسپانسیون و خارج کردن هوای مازاد واکسن احتیاط کامل بعمل آید که به سر و صورت نپاشد. در صورت وقوع فوراً با مایع ضد عفونی کننده با آب و صابون شسته شود.

آنتی ژن مالئین

جهت تشخیص مشمشه در تک سمی ها

بیماری مشترک انسان و دام

شیشه حاوی 2 میلی لیتر آنتی ژن می باشد

شرایط نگهداری: 8-2 درجه سانتیگراد

تزریق بصورت بین جلدی در زیر پلک

مقدار تزریق: تک سمی ( اسب، قاطر...): 1/0 میلی لیتر

بعد از 48 ساعت طبق نظر کارشناس جهت مثبت یا منفی بودن اظهارنظر می شود.

[ ] [ ] [ حامد باقری ]
.: Weblog Themes By Mihan Skin :.

درباره وبلاگ

با سلام
در این وبلاگ می کوشیم شما دوستان و علاقه مندان را با بیمه دام و طیور و بیماریهای دام و طیورو... اشنا نماییم امیدواریم از آنها بهره هرچه بیشتر را ببرید و مارا با نظرات و انتقادات خود جهت هرچه بهتر شدن این وبلاگ یاری نمایید
با تشکر
باقری
امکانات وب